logo

news2

          แม้ว่าสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเปิดตัว “อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย” อย่างยิ่งใหญ่ไปแล้วเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา แต่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ รวมไปถึงผู้ประกอบการอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่รู้จักอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ อย่างลึกซึ้งพอที่จะเป็นข้อมูลในการ ตัดสินใจเลือกสถานที่แห่งนี้เป็นทำเลลงทุนทางธุรกิจ โดยเฉพาะศักยภาพความพร้อมที่เอื้อต่อธุรกิจในระยะยาว รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพราะการลงทุนที่ต้องใช้เม็ดเงินจำนวนมหาศาล จำเป็นจะต้องศึกษาข้อมูล อย่างละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจว่ากำไรที่ได้กลับคืนมานั้นคุ้มค่าเพียงใด ข้อมูลแสดงถึงศักยภาพของ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยต่อไปนี้ น่าจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ ประกอบการอุตสาหกรรมที่ กำลังมองหาช่องทางสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ สินค้าเพื่อผลทางการแข่งขันและการส่งออกไปยังตลาด

กำลังมองหาช่องทางสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ สินค้าเพื่อผลทางการแข่งขันและการส่งออกไปยังตลาด ต่างประเทศได้บ้างไม่มากก็น้อย เพราะภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทุกขณะ หากจะอาศัยความได้เปรียบจาก ทรัพยากรธรรมชาติและค่าแรงถูก ๆ เพียงอย่างเดียวคงไม่ทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้ จำเป็นจะต้องหาข้อได้เปรียบใน เชิงการแข่งขัน โดยอาศัยพื้นฐานความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็น ปัจจัยเสริมในการเพิ่มผลผลิต ที่สำคัญคือการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อ สร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์และบริการเป็นที่ยอมรับของตลาดสากล และสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

          อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จึงเป็นปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่ก่อ กำเนิดขึ้นเพื่อ เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการของไทย ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด การบริการ การเงินและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจมีความเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ความพร้อมของ Thailand Science Park ที่เอื้อต่อการลงทุนประการแรกคือ ทำเลที่ตั้งที่สะดวกในการเดินทาง ไม่ว่าจะเดินทางจากบริเวณรอบนอกปริมณฑล หรือจากศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ โดยมีเส้นทางคมนาคมสายหลัก เช่น วงแหวนรอบนอก ตะวันตก-บางบัวทอง , ทางด่วนแจ้งวัฒนะ-บางพูน-บางไทร, ดอนเมืองโทลเวย์, สถานีรถไฟเชียงราก และระบบขนส่งมวลชนที่สะดวกสบาย ทั้งยังตั้งอยู่ห่างจากท่าอากาศยานดอนเมือง เพียง 20 กิโลเมตรเท่านั้น นอกจากนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ยังอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ในบรรยากาศที่สงบร่มรื่น นำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของ บุคลากรทุกคนที่อยู่ ณ ที่แห่งนี้ กล่าวได้ว่า Thailand Science Park เป็นแหล่งลงทุนทางธุรกิจที่วางระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ที่ทันสมัยไว้ พร้อมรองรับการลงทุนทุกรูปแบบ อาทิ การติดตั้งระบบควบคุมอาคารแบบอัตโนมัติ เพื่อควบคุมระบบ ไฟฟ้าและเครื่องกลทั้งหมดของอาคาร ติดตั้งโทรศัพท์ระบบ ISDN ซึ่งสามารถส่งสัญญาณเสียง ข้อมูลและภาพด้วยระบบดิจิตอลที่มีความเร็วสูง การวางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเชื่อมระบบเครือข่ายของ Science Park เข้ากับเครือข่ายของ สวทช. และเครือข่ายของศูนย์วิจัยข้อมูลอินเตอร์เน็ต ภายในประเทศโดยใช้สัญญาณใยแก้ว นำแสงความเร็วสูง ช่วยให้การติดต่อสื่อสารมี ความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีห้องประชุมทางไกล ภายในอาคารบริหารส่วนกลาง และอาคารศูนย์ต่าง ๆ ของสวทช. ทุกศูนย์ไว้อำนวยความสะดวก แก่ผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่าย เดินทางไปติดต่อธุรกิจ หรือจัดประชุมนอกสถานที่ หรือต่างประเทศ และยังจัดให้ มีศูนย์จัดงานและนิทรรศการในแต่ละอาคาร ใช้สำหรับการแสดงผลงานวิจัยหรือกิจกรรมอื่น ๆ ในเชิงพาณิชย ์ได้อย่างเพียงพอ มีอาคารฝึกอบรมสำหรับภาครัฐ และเอกชน ที่อยู่ภายในอุทยาน รวมทั้งพื้นที่สำหรับประชุม และฝึกอบรมกลุ่มย่อย ภายในอาคารสำนักงานกลางของสวทช. และอาคารวิจัยของศูนย์วิจัยแห่งชาติทั้งสามศูนย์ คือ ศูนย์เนคเทค ไบโอเทค และเอ็มเทค ข้อได้เปรียบเมื่อมาลงทุนใน อีกประการหนึ่งก็คือ การมีห้องปฏิบัติการที่เพียบพร้อม ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยไว้รอง รับการค้นคว้าวิจัยของ ภาครัฐ และเอกชนที่อยู่ใน Science Park อย่างเพียงพอ ครอบคลุม งานวิจัยทุกด้าน

          ทั้งยังสามารถเข้ามาใช้บริการด้านข้อมูล เพื่อรองรับการค้นคว้าวิจัยของ ภาครัฐและเอกชน ที่อยู่ภายในให้สามารถเข้ามาใช้บริการด้านข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา โดยสามารถ เลือกใช้บริการ ได้ทั้งห้องแล็บของ สวทช. และศูนย์ภายใต้กำกับของ สวทช. คือศูนย์พันธุ วิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ (ไบโอเทค), ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ(เอ็มเทค), ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร ์แห่งชาติ(เนคเทค) ซึ่งศูนย์เหล่านี้จะทำงานเป็นระบบเครือข่ายในการให้บริการด้านวิชาการ การวิจัยพัฒนา โดยมีนักวิจัยระดับชาติประจำแต่ละหน่วยงานผู้ประกอบการสามารถขอคำปรึกษาทาง ธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการวิจัยคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสร้างมูล ค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้อย่างคล่องตัวและทันท่วงที ช่วยให้ประหยัด ค่าใช้จ่ายในการลงทุนห้องแล็บ เครื่องไม้เครื่องมือ และนักวิจัยได้อย่างมาก และการที่ Science Park ตั้งอยู่ ในทำเลที่ล้อมรอบด้วยสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นศูนย์รวมนักวิชาการ และนักวิจัย อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเอไอที มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ฯลฯ ทำให้กลุ่มธุรกิจที่อยู่ใน Science Park สามารถ ดึงนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา เข้ามาร่วมวิจัยและปฏิบัติงานในองค์กรได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ประกอบการที่เข้ามาอยู่ใน Science Park ยังได้รับสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการ ส่งเสริม การลงทุนและสรรพากรมากมาย อาทิ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี, ยกเว้นอากรนำเข้าเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำวิจัยและพัฒนา อีกทั้งยังสามารถหักค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยได้ 2 เท่า คือร้อยละ 200 นอกจากนี้ ยังสามารถหักค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร อุปกรณ์การวิจัยได้ในอัตราเร่ง และสามารถขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัยจากต่างประเทศได้อีกด้วย การลงทุนในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยมีผลดีอย่างไร ต่อธุรกิจ ต่อไปนี้เป็นความเห็น ของผู้ประกอบการ ที่เข้ามาอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์

          นายสัตวแพทย์นพพร วายุโชติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ เครือเบทาโกร “อุตสาหกรรมผลิตอาหารนั้นต้องทำทั้งระบบและจากที่เราหันมาจับตลาดอาหารแบบ ครบวงจรมากขึ้น ทำให้จำเป็นต้องศึกษาค้นคว้าและวิจัยอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพ และมีความปลอดภัยสูง เหตุที่เราเลือก Science Park เพราะต้องการใช้พื้นที่ในนี้เป็นที่ ตั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยรวมแล็บทั้งหมด มาอยู่ที่เดียวกันเพื่อค้นคว้าวิจัยด้านฟูดส์เซฟตี้ทั้งระบบ เป็นทำเลที่อยู่ไม่ไกล มีนักวิจัยคอยให้คำปรึกษา มีเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ ๆ ที่สามารถเข้าไปใช้ โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม เชื่อว่าการเข้ามาลงทุนใน Science Park จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ ผลิตภัณฑ์ของเราได้มากทีเดียว จึงอยากเชิญชวนให้เข้ามา ลงทุนกันเยอะ ๆ ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่เยอะ แต่ผลตอบแทนที่กลับมาเชื่อว่ามหาศาล”

          ดร. ดำรงเกียรติ รัตนอมรพิน สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว “เราใช้พื้นที่ใน Science Park เป็นสำนักงาน ประสานจัดการศึกษาทางไกลของสถาบันเทคโนโลยี แห่งโตเกียวกับสถาบัน การศึกษาของไทยสถาบันได้ร่วมทำงานวิจัยและพัฒนาทางด้านไอทีกับสถาบันการ ศึกษา และนักวิจัยของไทยมาโดยตลอด นอกจากนี้ เรายังจัดอบรม สัมมนาด้านคอมพิวเตอร์ ไอทีให้กับหน่วยงานต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ที่เลือกซายด์พาร์ค เป็นที่ตั้งสำนักงานเพราะ มีอินฟาทรัคเจอร์ มีอินเตอร์เน็ต ฮาร์ดแวร์พร้อมเป็นแหล่งรวม นักวิจัยระดับประเทศ ช่วยให้การจัดการศึกษาและการวิจัยของเรามีความคล่องตัวมากทีเดียว”

          ดร. กฤษณ์ จงสฤษดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด “เราทำธุรกิจเกี่ยวกับ ไอทีออโตเมชั่น ผลงานที่ผ่านมาเช่น โรงงานอัจฉริยะของเครือซิเมนต์ ไทย ทำระบบ SCADA ใช้ในงานของการประปานครหลวง ที่เลือกมาอยู่ในซายพ์พาร์ค เพราะโลเกชั่นดีมาก แวดล้อมไปด้วยพันธมิตรทางธุรกิจพร้อมที่จะให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ตลอดเวลา ช่วยให้เราทำงานวิจัยได้คล่องตัว เพราะมีนักวิจัยและเครื่องไม้เครื่องมือพร้อม ข้อได้เปรียบในแง่ ของธุรกิจคือ ที่นี่มีการจัดงานบ่อย มีธุรกิจเข้ามาดูงาน มาสัมมนา เมื่อเข้ามาก็รู้จักเรา ตรงนี้ทำให้เราได้ลูกค้าเพิ่มขึ้น ตอนนี้เรามีอยู่ 58 ตารางวา เร็ว ๆ นี้จะขยายพื้นที่ออกไปอีก 2 ห้อง”

          คำกล่าวที่ว่า “รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” น่าจะสอดคล้องกับแนวความคิดของนักลงทุนที่ตัดสินใจ เข้ามาอยู่ใน อาณาจักรการลงทุนแห่งนี้ เพราะในสถานการณ์การ แข่งขันที่รุนแรงผู้ที่ก้าวก่อน ย่อมจะได้เปรียบเสมอ และการเข้ามาลงทุนใน Thailand Science Park ช่วยให้ท่านก้าวอย่างมั่นใจพร้อมที่จะนำพาธุกิจสู่สนาม การแข่งขันได้ในทุกสภาวการณ์


matichon
  คอลัมน์ วิทยาศาสตร์สร้างเทคโนโลยี เทคโนโลยีสร้างชาติ
 หนังสือพิมพ์ มติชน ฉบับวันที่ 20 กรกฎาคม 2546


Mobilis Automata Co.,Ltd.
Address : 50/136,Moo 7,Klong2 Sub-district,Klong Luang District,Pathumthani 12120 Thailand
Tel : +66 2153 4526,+66 2153 4702 Fax : +66 2153 4525
E-mail :  Sale.mobilis@gmail.com